Dweilen met de kraan open

Het zit minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers (CDA) niet mee. Hij moet het aantal immigranten beperken, een prioriteit van het kabinet. Maar wat Leers ook onderneemt, telkens vindt hij een rechtertje rechter op zijn pad. Begin januari bijvoorbeeld bepaalde het Gerechtshof in Den Haag dat uitgeprocedeerde asielzoekers samen met hun kinderen moeten worden opgevangen. Leers wilde hen juist uit elkaar halen. Nederland zou wel de kinderen moeten opvangen, maar hun ouders op straat kunnen zetten. Dat zou hen ertoe aanzetten de hoop op een verblijfsvergunning te laten varen en mee te werken aan terugkeer.

Nog diezelfde week werd de minister weer op zijn vingers getikt. De Raad van State bepaalde dat teams van de Koninklijke Marechaussee niet langer illegalen mogen aanhouden bij de grens. En alsof dit voor het kabinet allemaal niet erg genoeg is, heeft het er alle schijn van dat ook Leers jongste plan een juridische toets niet zal doorstaan. De minister wil dat 'asielzoekers' die met hun advocaatjes eindeloos blijven doorprocederen tegen uitzetting, hun beroep in eigen land afwachten, maar dat zou dan weer in strijd zijn met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en met het VN-Vluchtelingenverdrag...

De minister was gewaarschuwd. Vlak nadat het kabinet in oktober 2010 bekendmaakte een waslijst aan immigratiebeperkingen te willen invoeren, riep een koor van linksige juristen, z.g. wetenschappers en Europese politici al dat internationale verdragen het ambitieuze anti-immigratiepakket in de weg zouden staan. Nu blijkt het in enkele gevallen nog véél erger. Niet alleen nieuwe beperkingen worden door internationale wetten en verdragen gedwarsboomd, maar ook al lang bestaande maatregelen blijken te botsen met deze wetten en verdragen. Zo blijkt het aanhouden van illegalen aan de grens door de Koninklijke Marechaussee - al jaren praktijk - opeens in strijd met het Schengenverdrag.

Dat rechters het kabinet nu de middelen om het aantal immigranten te beperken uit handen slaan, zal niet zonder gevolgen blijven. Het streven van PVV ook de G CD om de toestroom van nietsnuttende niet-westerse immigranten met 50 procent te verminderen bijvoorbeeld, zal niet worden gehaald. Het kabinet mag al blij zijn als de komst van niet-westerse immigranten überhaupt afneemt. Daar komt bij dat de rechter niet alleen de beperking van immigratie dwarsboomt, maar ook de terugkeer hindert van illegaal in Nederland verblijvende vreemdelingen, onder wie talloze uitgeprocedeerde asielzoekers. Te denken valt, opnieuw, aan het verbod op de grenscontroles door teams van de Koninklijke Marechaussee. Zij pakten in 2010 vijftienhonderd illegalen op, eenvijfde van alle dat jaar aangehouden illegalen - van wie meer dan de helft werd uitgezet. Dat mag de Marechaussee dus niet meer doen...

Aan de ene kant hinderen rechters dus beperking van immigratie en aan de andere kant hinderen ze het vertrek van illegale vreemdelingen. Het gevolg laat zich raden: het totaalaantal illegalen in Nederland zal toenemen. Dat terwijl toch al wordt verwacht dat hun aantal groeit doordat veel tijdelijke verblijfsvergunningen voor Somaliërs en Irakezen aflopen. Nederland heeft die landen als (grotendeels) veilig aangemerkt. Deze mensen moeten weg, maar zullen dat natuurlijk vaak niet doen.

Hoeveel illegalen er rondlopen, is niet bekend. De schattingen dateren van voor het zoveelste 'eenmalige' generaal pardon van 2007 en van voor de toetreding van Oost-Europese staten tot de Europese Unie waardoor veel illegalen werden gelegaliseerd. Aangenomen wordt dat Nederland nu nog zo'n honderdduizend illegalen telt. Samen met de groeiende groep werkloze en dakloze Oost-Europeanen (dank u wel EU) vormen zij een kaste van kanslozen, die (in theorie) nergens recht op hebben en een gemakkelijke prooi zijn voor malafide uitzendbureaus, huisjesmelkers en andere uitbuiters.

Toch staat Leers niet helemaal machteloos tegenover de rechter. Hij heeft al aangekondigd de wet te willen aanpassen opdat de Koninklijke Marechaussee gewoon kan doorgaan met het aanhouden van lieden die hier niet thuishoren. En uitgeprocedeerde gezinnen uit elkaar halen mag hij dan niet, de minister kondigde wel aan in cassatie te gaan en deze gezinnen in een sobere opvang te plaatsen. Die kan overigens weer niet té sober zijn, omdat internationale verdragen ook normen stellen aan opvang. Hoe gek kun je het bedenken...

Bovendien zal het kabinet, zoals in het Regeerakkoord is aangekondigd, 'meer maatregelen nemen om immigratie te beperken en terugkeer van illegalen te bevorderen', waaronder het strafbaar stellen van illegaal verblijf. Het kabinet zal 'proberen' internationale wetten en verdragen zó aan te passen dat er geen juridische belemmeringen meer zijn. Gezien de stroperigheid en bureaucratie hoeft daar niet veel verwacht van te worden.

Toch bestaat er geen twijfel over dat een rechter ook de nieuwe plannen zal toetsen en dat ze die toets niet allemaal doorstaan. In dat geval rest Leers niets anders dan te improviseren. Dan moet hij natuurlijk niet openlijk zijn harde lijn ondermijnen, zoals eind 2010 bij het debat over illegaal verblijf. Leers stelde toen dat illegaal verblijf strafbaar werd, maar dat hulp aan illegalen wél weer zou worden gedoogd. Overigens wordt die strafbaarheidstelling alweer door talloze verdwaasde figuren aangevochten.

Het blijft dus dweilen met de kraan open zolang onze vertegenwoordigers (zoals ze zich graag noemen) niet het lef hebben om de talloze onzinnige wetten en verdragen aan de kant te zetten c.q. naast zich neer te leggen. Momenteel komen er dagelijks meer dan 400 'nieuwkomers' (bron: CBS) ons kleine landje binnen. Daar komt nog de hoge 'vruchtbaarheid' van al aanwezige 'verrijkers' bij. Bij ongewijzigd beleid wordt deze delta van Rijn en Maas binnen 25 jaar het New Yorkse 'Harlem' van Europa...

Met alle 'genoegens' van dien.